นายประสิทธิ์ กุหลาบเพ็ชรทอง

ชจญ. กลุ่มร่วมการงาน หน่วยงานสายงานกฎหมายและร่วมการงาน
schedule 04/10/2016 08:04:18 label Brain Bank 2557

เริ่มบรรจุทำงาน 1 มีนาคม 2516 ตำแหน่งช่างจัตวาระดับ 2 กรมไปรษณีย์โทรเลข และ 7 มีนาคม 2523 ได้รับตำแหน่งนายสถานีระดับ 4 ทำงานแผนกวางแผนกองโทรเลข ดูแลเกี่ยวกับการติดตามรับส่งโทรเลขประมาณ 6 ปี  ต่อมาทำหน้าที่ช่างอยู่ชุมสาย MSC กรุงเทพฯ (ชุมสายโทรเลขอัตโนมัติ) ประมาณปลายปี 2529 กสท แยกชุมสายโทรเลขอัตโนมัติภูมิภาคอีก 3 สาย ได้แก่ นครสวรรค์ หาดใหญ่ และขอนแก่น ก็ได้ดูแลชุมสายดทรเลขอัตโนมัติจนกระทั่งยกเลิก โดยประจำอยู่ที่ชุมสายนครสวรรค์ และในปี 2549 ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตที่นครสวรรค์ และภายหลังได้ย้ายมาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตที่ขอนแก่น ทำงานอยู่ที่นั่น 4 ปี จนถึง 1 ก.ค. 2554 กลับมารับตำแหน่ง ชจญ. กลุ่มสำนักงานบริการ และ 1 ม.ค. 2556 รับตำแหน่ง ชจญ. สายกฏหมายและร่วมการงาน

ประสบการณ์การทำงานที่ประทับใจ

ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือภูมิใจมีช่างเก่ง มี Intranet ในเขตใช้ประโยชน์ในการทำ   KM   ในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำงาน เช่นช่างไปซ่อมแล้วกลับมาคุยกันในเว็บบอร์ด ชอบใจหัวหน้าแผนกวิศวกรรมทุกเขตประสานงานกันได้ พูดคุยกันมี Knowledge Sharing

ความรู้/ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานประสบการณ์ที่โดดเด่น

- การจัดซื้อจัดจ้าง อาศัยประสบการณ์จากการสอบเลื่อนระดับและประสบการณ์เมื่อครั้งการทำงาน วิศวกรรมการวางแผนโทรคมนาคม การจัดซื้อจัดจ้างจะใช้วิธีใดถ้าศึกษาถ่องแท้ ไม่ต้องกลัวเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ถาเป็นของที่หาซื้อยากต้องเผื่อเวลาล่วงหน้า การชี้แจงของบประมาณเก่ง เมื่อเรารู้จริงมีข้อมูล คนอนุมัติก็เข้าใจ

- การถ่ายทอดความรู้ให้กับน้อง ๆ ทุกคน เป็นที่ปรึกษาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางและเทคนิควิธีปฏิบัติที่ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ

- ทำการจ้างลูกจ้างเหมาทำของนำเสนอแนวคิดจ้างงานประจำสำนักงาน เช่น เขตละ 10   คน ป้อนงานให้ทำดูแลครอบคลุม 12 จังหวัด ทำให้มีคนทำงานต่อเนื่อง

- เรื่องนักศึกษาฝึกงาน ประสานงานหน่วยงานอาชีวะศึกษา อธิบายงานบริการของเรา สอนการเชื่อมต่อสายเคเบิล ทำให้เด็กที่มาฝึกงานช่วยงานกสท ได้ เช่นงานข่ายสายตอนนอกหรืองาน Outside Plant จะรับเด็กนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัยอาชีวะโดยจัดเวลาให้ เหลื่อมกัน ทำให้มีนักศึกษาฝึกงานช่วยงานได้ต่อเนื่อง และเสนอให้มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาฝึกงานด้วย โดยเสนอเป็นค่าอาหารกลางวันประมาณคนละ 50 บาทต่อวัน เราใช้งานเขาต้องเลี้ยงอาหารเขา ณ เวลานี้ ใกล้จะอนุมัติแล้ว ซึ่งจะช่วยลดภาระหัวหน้าที่ทำการนั้น ๆ

 

ประสบการณ์การทำงานมาจากการทำงานภูมิภาค เช่น การจำแนกเคเบิล Generator การเป็นหัวหน้าภูมิภาคทำให้รู้งานทุกเรื่อง

การสอบเลื่อนระดับมีประโยชน์ทำให้มีการอ่านระเบียบพัสดุ ช่วยให้การอ้างอิงแม่นยำมาก อยากให้มีการคงการสอบเลื่อนระดับไว้

 

หลักการบริหาร

- พรหมวิการ 4 เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา

- อิทธิบาท 4 ใช้มากที่สุด ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา (พอใจทำ ตั้งใจทำ แข็งใจทำ เข้าใจทำ)

- ธรรมมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ สุจริต แม้แต่การพิจารณาความดีความชอบ

- บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมในการระดมสมอง

- การทำงานเป็นทีม ในการทำงานมีความรัก ความเข้าใจ และการให้อภัยเสมอ

- การทำงานส่วนใหญ่จะใช้พระคุณ ในระหว่างทำงานเคยปลดพนักงานออก 1   คนแต่ก็ยังรู้สึกเสียใจ เพราะเขาเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังไม่สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพได้เต็มที่

- การบริหารงานใช้หลักการป้องกัน เช่น ป้องกันการทุจริต จะให้โอกาสย้ายงาน เป็นการตัดไฟแต่ต้นลม พูดคุย ให้หัวหน้ากำชับ ถ้าไม่เชื่อฟังก็ย้ายงาน

- การบริหารงานในสายงานกฎหมายร่วมการงานช่วยงานได้เยอะมาก ใช้ประสบการณ์เดิมมาช่วยบริหารฝ่ายทรัพย์สินและร่วมการงานได้ มีประสบการณ์การทำงานกับภูมิภาคเลยมองออก

ความภาคภูมิใจและความประทับใจในการทำงาน

ขอให้ทำงานด้วยความตั้งใจ มองประโยชน์องค์กรเป็นหลัก ในอดีต กสท เป็นบ้านหลังที่สอง ในอดีตกินนอนอยู่กับ กสท ที่ตึกบางรัก 12 ปี ทำงานมีความสุข และมอง กสท ในอนาคต กสทควรทำ Tower Co และ Fiber Co ผมคิดว่า กสท ถ้าจะอยู่ได้เราต้องทำงานเน้น Service Provider   เราต้องยึดครองเสาและเส้นทาง นำ Fiber Optic มาให้เช่า การบริหาร กสท ในอนาคตควรนำ Profit Center ทำให้หน่วยเล็ก ๆ เกิดการแข่งขันหารายได้ สร้างความอยู่รอดได้ให้ สค. เลี้ยงตัวเองได้ เช่นที่ สค.นครพนม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เงินเดือน สวัสดิการ ค่าสาธารณูปโภค ให้หารายได้ให้อยู่รอดได้ เราไม่ต้องมองว่า สค. นั้น ๆ จะมีคนเท่าไหร่ ให้เอารายได้มาขอคน เป็นแนวทางการขยายธุรกิจ ผมเคยวิเคราะห์ KPI   ดูว่า GDP บวกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากส่วนกลางและภูมิภาค ให้ศึกษาว่าจังหวัดมีรายได้เท่าไหร่

เรื่องนักเรียนโทรคมนาคม ควรกลับมา เพราะทำให้การประสานงานง่ายเพราะมีความผูกพันรุ่นพี่รุ่นน้อง รักใคร่กัน ยกตัวอย่างไปทำงานที่ขอนแก่น มีรุ่นน้องนักเรียนโทรคมนาคมเกือบทุก สค.

การหมุนเวียนงาน หรือ Job Rotation ช่วยป้องกันการสร้างอิทธิพล และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มาช่วยบริหารงาน เคยย้ายพนักงานในสังกัด  19   ตำแหน่ง

ความภาคภูมิใจและความประทับใจในการทำงาน

จากการที่เราเป็นผู้นำเสนอ นำแนวคิดตอนเป็นผู้ช่วยก็ยังไม่มีอำนาจบริหารจัดการเต็มที่ พอเป็นผู้อำนวยการที่ขอนแก่น ก็ได้ทำตามแนวคิดที่สะสมไว้ ภูมิใจที่ได้ทำงานที่ขอนแก่น ทำให้รายได้จากลำดับที่   4 ขึ้นมาเป็นลำดับที่ 2 ได้จากความร่วมมือของพนักงาน ซึ่งเราไปสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงให้เขาทำมาหากินกับเราได้ ขายบริการของ กสท ได้ ผมได้ให้นโยบายเพิ่ม Fiber เพิ่ม Node จังหวัดไหนทำได้ก็ให้รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้ส่วนตัว ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ และการทำงานที่ภูมิภาคได้ทักษะและความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน การทำบัญชีด้วย ทำให้เป็นคนละเอียดทำบัญชีได้ถูกต้อง

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเตือนใจฝากให้พนักงาน กสท

ขอให้ทำงานด้วยความตั้งใจ มองประโยชน์องค์กรเป็นหลัก ในอดีต กสท เป็นบ้านหลังที่สอง ในอดีตกินนอนอยู่กับ กสท ที่ตึกบางรัก 12 ปี ทำงานมีความสุข และมอง กสท ในอนาคต กสทควรทำ Tower Co และ Fiber Co ผมคิดว่า กสท ถ้าจะอยู่ได้เราต้องทำงานเน้น Service Provider   เราต้องยึดครองเสาและเส้นทาง นำ Fiber Optic มาให้เช่า การบริหาร กสท ในอนาคตควรนำ Profit Center ทำให้หน่วยเล็ก ๆ เกิดการแข่งขันหารายได้ สร้างความอยู่รอดได้ให้ สค. เลี้ยงตัวเองได้ เช่นที่ สค.นครพนม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เงินเดือน สวัสดิการ ค่าสาธารณูปโภค ให้หารายได้ให้อยู่รอดได้ เราไม่ต้องมองว่า สค. นั้น ๆ จะมีคนเท่าไหร่ ให้เอารายได้มาขอคน เป็นแนวทางการขยายธุรกิจ ผมเคยวิเคราะห์ KPI   ดูว่า GDP บวกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากส่วนกลางและภูมิภาค ให้ศึกษาว่าจังหวัดมีรายได้เท่าไหร่

เรื่องนักเรียนโทรคมนาคม ควรกลับมา เพราะทำให้การประสานงานง่ายเพราะมีความผูกพันรุ่นพี่รุ่นน้อง รักใคร่กัน ยกตัวอย่างไปทำงานที่ขอนแก่น มีรุ่นน้องนักเรียนโทรคมนาคมเกือบทุก สค.

การหมุนเวียนงาน หรือ Job Rotation ช่วยป้องกันการสร้างอิทธิพล และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มาช่วยบริหารงาน เคยย้ายพนักงานในสังกัด  19   ตำแหน่ง