นายนพดล นิลดวง

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ
schedule 04/10/2016 08:09:31 label Brain Bank 2558

งานเสวนาถอดความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ คุณนพดล นิลดวง  
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-11.00 น. 
ณ ห้องประชุม Customer Focus (ห้องประชุมโรงอาหารชั้น 2)

งานพัสดุมืออาชีพกับพี่ต่อ

งานเสวนาถอดความรู้ผู้บริหาร  คุณนพดล  นิลดวง ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (ฝพอ.) หัวข้อ “งานพัสดุมืออาชีพกับพี่ต่อ” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 11.00 น.  ณ ห้องประชุม Customer Focus (ห้องประชุมโรงอาหารชั้น 2)  โดยมีคุณนวลสวาท ศุขกาย ชจญ. (บบ)  เป็นประธานเปิดงานฯ  และคุณลาวัลย์ สุขยิ่ง พบ. และคุณสมใจ พุ่มศิริ พอ. เป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ถอดความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ ฝพอ. ในครั้งนี้

          โดยการเสวนาถอดความรู้ผู้บริหาร / Key Position ในครั้งนี้  สืบเนื่องมาจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม กำหนดเกษียณอายุการทำงานตามวาระในวันที่ 30 กันยายน 2558 คณะทำงานการจัดการความรู้พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณนพดล  นิลดวง ฝพอ. เป็นหนึ่งในผู้ที่จะเกษียณอายุในปีนี้ ซึ่งองค์ความรู้ของท่านจากประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการบริหาร / ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม ที่ได้สั่งสมมาจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้แก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ต่อไป  รวมถึง การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรกลุ่มอาชีพเดียวกันได้ 

ไฟล์สรุปการถอดความรู้