นางรวีวรรณ วงศ์อิฏฐารมณ์

ผส.8 ส่วนบริหารฐานข้อมูลลูกค้า ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการตลาดลูกค้ารายย่อย
schedule 04/10/2016 08:11:25 label Brain Bank 2558

เริ่มงานที่กองการเงินและผลประโยชน์ ทำงานเกี่ยวกับการหักล้างค่าใช้จ่าย งานบัญชี และงานติดตามหนี้ ก่อนเกษียณรับตำแหน่งผู้จัดการส่วนบริหารฐานข้อมูลลูกค้า
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการตลาดลูกค้ารายย่อย

ประสบการณ์ความชำนาญ/ความเชี่ยวชาญพิเศษ

เริ่มงานที่กองการเงินและผลประโยชน์ ทำงานเกี่ยวกับการหักล้างค่าใช้จ่าย งานบัญชี และงานติดตามหนี้ ในงานติดตามหนี้ใดใช้ความสามารถภาษาอังกฤษ เมื่อครั้งทำงานเกี่ยวกับงานทวงหนี้ ได้เรียนรู้งานจากหัวหน้ามาก และหัวหัวหน้าเปิดโอกาสให้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานเอง เมื่อครั้งทำงานเกี่ยวกับโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ก็เรียนรู้งานและภาษาจากหัวหน้า ซึ่งหัวหน้าเรียนจบปริญญาโทจากฝรั่งเศส ภายหลังก่อนเกษียณทำงานเกี่ยวกับ CRM เมื่อมีการปรับโครงสร้าง กสท ก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์โดยเปลี่ยนจากเดิมที่มุ่ง product Centric เป็น Customer Centric ก็เริ่มมีการจัดทำระบบ CRM โดยจ้างบริษัทมาทำระบบ ซึ่งได้เป็นเลขานุการคณะทำงาน รับผิดชอบงานฐานข้อมูลลูก ก็ทำงานต่อเนื่องมาจนทำงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย ในการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าแบ่งเป็น ลูกค้ารัฐ ลูกค้าเอกชน และ ลุกค้ารายย่อย ก็มีปัญหาในระหว่างขึ้นระบบ และในสิ้นปีเมื่อฝ่ายไหนหาข้อมูลไม่ได้ก็จะช่วยเหลือ บางครั้ง TRIS ก็สอบถามเรื่องข้อมูล เช่น บริการ Total Solution มีลูกค้าเพิ่มเท่าไหร่ ภายหลังเมื่อเปลี่ยนมาอยู่ลูกค้ารายย่อย จากที่ดูข้อมูลองค์รวมก็โฟกัสมาที่ลูกค้ารายย่อย ฝ่ายธานินท์ หยวกขาว ฝยต. จะบอกความต้องการของข้อมูล ในอดีตเคยทำงานที่ งผ. เป็นฝ่ายแรกที่ทำข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันระบบจัดเก็บข้อมูลของ กสท ไม่เป็นข้อมูลศูนย์รวม จะมีหลายข้อมูล หลากหลายบริการ ถ้าจะเชื่อมโยงข้อมูลต้องเรียกผ่านระบบ CDSS ถ้าจะดู Billing ต้องดุแยกระบบอื่น แต่การทำงานตลาดต้องการข้อมูลเชิงลึก

เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ศึกษาแหล่งข้อมูล มีความน่าเชื่อถือไหม วิเคราะหื เปรียบเทียบ จัดทำ ตรวจสอบในการทำระบบต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เวลาทำข้อมูลส่งให้ลูกค้าภายในคือฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฝ่ายไหนขอมาต้องทำให้ถูกต้อง  ข้อมูลต้องได้รับความไว้วางใจ

ความภาคภูมิใจในการทำงาน

ความสำเร็จของผลงานที่ออกไป มีประโยชน์ต่องานของ CAT สนับงานข้อมูล งานด้านการการ และการให้บริการลูกค้า

CAT มีอะไรที่ควรปรับปรุง

ในการทำงานแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายอยู่แล้ว อยากให้มองแบบบูรณาการ มองแบบองค์รวม และเห็นว่า  CAT ควรปรับปรุงเรื่องระบบฐานข้อมูลให้สามาถเชื่อมโยงหลาย ๆ ระบบเป็นข้อมูลเดียว ให้สะดวก แม่นยำในการเข้าถึงข้อมูล

ฝากอะไรให้น้อง ๆ CAT

ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ทำงานให้ CAT โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทำงานอย่างมีคุณธรรมต่อลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก และคน CAT ทำอะไรต้องอะลุ้มอล่วย เอื้อเฟื้อ แบ่งปันกัน และและขอฝากดูแลลุกน้องในส่วนบริหารจัดการลูกค้า และในการทำงานข้อมูลต่าง ๆ ถือเป็น product ของเรา และให้มีความละเอียดรอบคอบของข้อมูล