คุณเรณู โชยะสิทธิ์ (พี่ณู)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ
schedule 11/10/2016 03:41:02 label Brain Bank 2559

การศึกษาจบ วิทยาลัยพณิชยการพระนคร ปวส. สาขาบัญชี ในปี พ.ศ. 2521 ได้เริ่มต้นสมัครงานเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยทางานด้านการเงินอยู่ประมาณ 6 ปี ระหว่างนั้นมาสมัครงานที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย และได้เข้าทางานในปี พ.ศ.2527 วันที่ 19 เมษายน 2527 สังกัดกองงบประมาณ แผนกจัดทางบประมาณ ปฏิบัติงานที่อาคารนาวา บางรัก มีหน้าที่หลัก คือ จัดทางบประมาณประจาปี ถือว่าเป็นหัวใจของกองงบประมาณ เป็นแกนหลักที่จะนาเสนองบประมาณไปหน่วยงานภายนอก การจัดทาจะเป็นการเสนอขอตั้งจนได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ต่อจากนั้น แผนกควบคุมงบประมาณก็จะนาเอางบประมาณไปใช้ เป็นการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ขณะนั้นหัวหน้าแผนกคนแรก คือ คุณออมสิน ชีวะพฤกษ์ ส่วนผู้อานวยการกองคือ คุณเศวต สันตานนท์ สาหรับความประทับใจแรก คือ การที่ได้อยู่แผนกจัดทางบประมาณนี้ ถือว่าโชคดีมาก เนื่องจากเป็นคนชอบคิด ชอบทา ในหลักการที่มีเหตุมีผล มิใช่เป็นการคานวณและใช้โปรแกรมเพียงอย่างเดียว เรียนรู้จากงานที่ทา จากการประชุม ต่อมาหลังจากแปรสภาพเป็นบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ มีการปรับโครงสร้างภายในบ้าง รับผิดชอบดูแลงานจัดทาและบริหารงบลงทุน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุน ได้เลื่อนตาแหน่งจากหัวหน้างานเป็น ผส. และเป็น ชฝ.วง จนถึงปัจจุบัน

PDF Download