คุณรวีวรรณ ไชยคง (พี่ตุ๋ย)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบัญชีการเงิน
schedule 11/10/2016 03:45:45 label Brain Bank 2559

เข้าทางานที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท) ซึ่งต่อมาเป็น บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เมื่อปี 2524 ด้วยวุฒิ ปวช. ที่แผนกตรวจใบสาคัญส่วนกลาง (ตรวจจ่าย) กองการเงินและผลประโยชน์ โดยคุณยุพิน เบญจกาญจน์ เป็นผู้อานวยการกอง และคุณวิจักร มูลสาร เป็นหัวหน้าแผนก มีหน้าที่ตรวจสอบใบสาคัญการจ่ายเงิน เช่น ค่าล่วงเวลา เงินบารุงสุขภาพ เงินเพิ่มพิเศษเป็นกะค่ารักษาพยาบาล เงินยืมทดรอง หักล้างเงินยืม ต่อมาได้ปรับวุฒิเป็น ปวส. และปริญญาตรี ตามลาดับ และได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแผนกวิชาการและวางแผน กองการเงินและผลประโยชน์ รับผิดชอบงานวิชาการและวางแผนงานต่าง ๆ ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกและเป็นคณะทางานร่วมกับที่ปรึกษาวางระบบงานของ CAT ต่อมาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกตรวจใบสาคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้กับบริษัท ห้างร้าน จะเกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่จะต้องหัก ณ ที่จ่ายบริษัท ห้างร้านจานวน 1% ทั้งการซื้อและการจ้าง และภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจเป็นที่มา ของการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารภาษี ในขณะเดียวกันนั้นได้ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบัญชีด้วย และเมื่อปี 2547 CAT ปรับโครงสร้างใหม่ โดยยุบฝ่ายบริหารภาษีมารวมกับฝ่ายบัญชีการเงิน จึงปฏิบัติหน้าที่ที่ฝ่ายบัญชีการเงินมาจนถึงปัจจุบัน รับผิดชอบงานด้านภาษีทั้งหมด และด้านบัญชีบางส่วนด้วย

PDF Download