คุณนวลสวาท ศุขกาย (พี่แนน)

schedule 25/10/2016 02:05:19 label Brain Bank 2559

คุณนวลสวาท ศุขกาย ชจญ.(บบ) เปนผู้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญที่สั่งสมมาจากการบริหารจัดการงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในการนำมาพัฒนาการดำเนินงานให้องค์กรได้เป็นอย่างดียิ่ง 

File PDF