นายทศพร เคนวารีย์

schedule 23/01/2017 15:44:21 label Brain Bank 2559

ถอดเก็บความรู้ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ สายงาน (ก)

นายทศพร  เคนวารีย์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและประเมินผลองค์กร

1) ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งความเชี่ยวชาญพิเศษ

         เริ่มเข้ารับราชการครั้งแรก ที่กรมไปรษณีย์โทรเลข เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2519 ปี ในตำแหน่ง ช่างตรี ภายหลังจากบางส่วนของกรมไปรษณีย์โทรเลขได้แยกออกมาเป็นการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) จึงย้ายมาที่ประจำที่กองโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (ทศ.) เมื่อ ปี พ.ศ.2520 เป็นต้นมา        

          พ.ศ. 2520 - 2539  ปฏิบัติงานที่กองโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (ทศ.) ในเกือบทุกหน้าที่ ตั้งแต่พนักงานสลับสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ช่างประจำแผนกติดตั้งและบำรุงรักษา ที่รับผิดชอบในงานติดตั้งและควบคุมวงจรโทรศัพท์พิเศษ (Hot Line) สำหรับแขกพิเศษของรัฐบาล รวมทั้งควบคุมวงจรถ่ายทอดเสียงระหว่างประเทศในการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ  งานประสานงานกับต่างประเทศและผู้ให้บริการในประเทศ ในการเปิดวงจรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ แลเปิดบริการเสริมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานและควบคุมการให้บริการวงจร International Roaming (IR)

          พ.ศ. 2540 - 2546 เมื่อ กสท. ได้ทำการติดตั้งชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 2 ที่ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรีแล้วเสร็จ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าที่ทำการชุมสาย                 โทรศัพท์ระหว่างประเทศ 2 (นนทบุรี) (หนท.ระดับ 8) กอง ทศ.

          พ.ศ. 2547 - 2551 ภายหลังการแปรรูปองค์กร จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) มาเป็น บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ CAT ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู่ช่วยผู้จัดการฝ่าย (ชฝ.ระดับ 9) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (คป.) สายงานปฏิบัติการ (ป)

          พ.ศ. 2552 - 2559 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย (ระดับ 10) ฝ่ายบริหารคุณภาพ (ภก.) สายงานกลยุทธ์องค์กร (ก) และผู้จัดการฝ่าย (ระดับ 10) ฝ่ายพัฒนาและประเมินผลองค์กร (พก.) สายงานกลยุทธ์องค์กร (ก) ตามลำดับ

 

          ในเรื่องความชี่ยวชาญพิเศษ  เนื่องจากปฏิบัติงานที่กองโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (ทศ.) มาเป็นระยะเวลานาน จึงมีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบสัญญาณ (Signalling) ทื่ใช้ติดต่อกันระหว่างขุมสายระหว่างประเทศ และชุมสายในประเทศ ตลอดจนเรื่อง Quality of Service และเรื่องกระบวนการลักลอบใช้บริการในรูปแบบต่างๆ (Fraud)        

           นอกจากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของ กสท ไปประชุมกับ Carrier ต่างประเทศ และผู้ให้บริการในประเทศ ทั้งในเรื่อง Signalling , Quality of Service และ Fraud  รวมทั้งการเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายวิชา Signalling ,  International Roaming (IR) และ เทคนิคการลักลอบใช้บริการในรูปแบบต่างๆ (Fraud) ที่กองฝึกอบรม และหน่วยงานภายนอกด้วย

            

2) ความภาคภูมิใจ และความประทับใจในการทำงานกับ CAT

 

     ผลงานที่ภาคภูมิใจ ในการทำงานกับ CAT ประกอบด้วย

          - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9000) เข้ามาบริหารจัดการกระบวนการให้บริการหลักของ กสท ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีคุณภาพสม่ำเสมอ โดยเริ่มต้นจากกลุ่มบริการสื่อสารข้อมูล เมื่อปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา

          - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการริเริ่มให้ กสท ประกาศให้ปี พ.ศ.2552  เป็นการเริ่มต้นของ “ปีแห่งคุณภาพบริการ” (CAT Quality Year) โดยมีวัตถุประสงค์ในการการรณรงค์ให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านบริการลูกค้า มีความตระหนักและเน้นการให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของการให้บริการ โดยเริ่ม Kick off ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา

          - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการ การให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศของ กสท

จนทำให้ กสท ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2553 ประเภทการให้บริการดีเด่น  จากบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบเรียกตรงอัตโนมัติ CAT 001

          - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการริเริ่มจัดงาน CAT DAY โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคม ตลอดจนคุณภาพการให้บริการของ กสท และส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความสามัคคี และการมีส่วนร่วมให้กับบุคคลากรทุกระดับภายในองค์กร โดยเริ่มจัดงานครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2552

          - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการริเริ่มจัดประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการให้บริการ  เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้ผู้ฏิบัติงานด้านเทคนิค ที่ได้ดำเนินการตามแนวทางของระบบบริหารคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแข่งขันทักษะความสามารถด้านเทคนิค ของหน่วยงานด้านปฏิบัติการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานด้านช่าง ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกันทั่งทั้งองค์กร  ระหว่างปี พ.ศ.2552 – 2555

          - ประธานคณะทำงานจัดแสดงนิทรรศการ อาคาร CAT Discovery Center หรือ CAT Museum และคณะทำงาน  CAT Discovery Center (รอง บ. เป็นประธาน) ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะเสร็จในปลายปีนี้

          - ประธานชมรม CAT PT Club (ชมรมศิษย์เก่า รร.การไปรษณีย์และโทรคนนาคม สาขาโทรคมนาคม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม และที่ผ่านมาศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆเป็นประจำทุกๆปี

          จากผลงานที่ได้กล่าวข้างต้น ทำให้เกิดความรู้สึกที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานแก่ CAT ที่เป็นรูปกระทำมากที่สุด ถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้แต่ตัวเราเองก็อดแอบภาคภูมิใจไม่ได้ 

 

     ในส่วนของความประทับใจในการทำงานกับ CAT นั้น เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการดำรงชีวิตในขณะทำงานนั้น มีความประทับใจมากที่สุด โดยที่ผ่านมารุ่นพี่ๆจะคอยให้คำแนะนำรุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นในเวลางานหรือนอกเวลางาน ในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม สอนให้รู้จักสัมมาคารวะผู้ใหญ่หรือรุ่นพี่ ตลอดจนการทำตนที่แบบอย่างที่ดี รวมทั้งการประทับใจกับองค์กรนี้ เนื่องจากองค์กรนี้ได้ให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกับเราอย่างที่ไม่เคยคาดหวังมาก่อน จากการเริ่มทำงานที่ตอนนั้นไม่มีสมบัติอะไรติดตัวมาเลย จนถึงวันเกษียณอายุการทำงาน องค์กรนี้ได้ตอบแทนโดยให้ทุกอย่างที่จะสามารถให้การดำรงชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่ลำบาก หรือไปรบกวนผู้อื่น จนชีวิตจะสิ้นสุด ดังนั้นจึงต้องขอขอบพระคุณทั้ง 3 ชื่อ ต่อไปนี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลข การสื่อสารแห่งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอบคุณมากครับ  

3) ท่านมีแนวทาง วิธีคิด และเทคนิคเคล็ดลับในการปฎิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานประสบความ         สำเร็จอย่างไร

 

         ในการปฏิบัติงานเกือบทุกๆครั้ง จะเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายของการทำงานก่อน นั่นคือการกำหนดสิ่งที่จะเดินหน้าให้ไปถึง จากนั้นจึงหาวิธีการหรือการกำหนดแนวทางที่ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (หรือกระบวนการ) แต่ทั้งนี้ต้องมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้ แม้จะมีปัญหาอุปสรรคมีขวางหน้า ก็จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ทั้งด้วยตนเองหรือประสานกับผู้อื่นให้เข้ามาช่วยก็ได้ และเมื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้แล้ว ยังที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายมีความยั่งยืนตลอดไป

         ดังเช่นการนำระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) เข้ามาใช้ในองค์กรนี้ ซึ่งได้มีกำหนดไว้แน่ชัดแล้วว่าจะนำไปใช้กับกลุ่มบริการหลัก ซึ่งได้แก่ กลุ่มบริการสื่อสารข้อมูล กลุ่มบริการโทรศัพท์ กลุ่มบริการสื่อสารไร้สาย และกลุ่มโครงข่าย ที่ระหว่างดำเนินการมีปัญหาอุปสรรคมากมายแต่ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานที่เกี่ยวข้องจึงทำให้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง และยังจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้แล้ว

4) ในการทำงานของท่าน สิ่งที่ท้าทาย และทำให้ท่านรู้สึกหนักใจมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด

 

         สิ่งที่ท้าทายและทำให้รู้สึกหนักใจ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการนำความคิดหรืองานที่ได้รับมอบหมายงานไปสู่การปฏิบัติ และจะต้องดำเนินการในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งบางครั้งที่จะต้องมาทำความเข้าใจหรือจะต้องอธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถึงเหตุผลที่ต้องทำเช่นนี้  ตลอดจนการโน้มน้าวให้ผู้ที่จะต้องปฎิบัติดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด โดยปราศจากความผิดพลาด ทั้งนี้เนื่องจากงานบางอย่างผู้ปฏิบัติยังไม่มีทักษะหรือเป็นสิ่งที่จะต้องเริ่มทำเป็นครั้งแรก ไม่มีตัวแบบหรือแนวทางการปฏิบัติมาก่อน ทำให้เกิดความไม่แน่ใจในขั้นตอนการปฏิบัติ  เช่น ช่วงที่ สคร.นำระบบ SEPA เข้ามาประเมินการดำเนินงานของ CAT โดยได้กำหนดกรอบเวลาของการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่ง พก.จะต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานของ CAT ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจ ถึงวิธีการหรือขั้นตอนที่ถูกต้อง แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีด้วยการพูดจาและการประสานงานที่ดีของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนสามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่ สคร.กำหนด ดังนั้นงานทุกอย่างจะสำเร็จลงได้นอกเหนือจากระเบียบวิธีปฏิบัติแล้ว การสื่อสาร การทำความเข้าใจ และการประสานงานที่ดี เป็นตัวแปรหนึ่งที่สำคัญอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเหมือนกัน

 

5) ท่านมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับ CAT และพนักงานที่จะมาปฎิบัติหน้าที่ในงานอะไรบ้าง

         ผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่นี้ ก่อนอื่นจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองก่อนว่า จะสามารถปฏิบัติงานนี้ได้ ทั้งนี้จะต้องศึกษาให้เข้าใจในงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างถ่องแท้ รวมทั้งคิดที่นำนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาและปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา ซึ่งสิ่งนั้นคือการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำไปถ่ายทอดหรือสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมั่นใจ และทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความมั่นใจในตัวเรา นอกจากนั้นต้องทำตัวเป็นตัวแบบที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องของความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงระเบียบวินัยขององค์กรด้วย ตลอดจนการหาโอกาสสอนงานหรือให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อคราวจำเป็น  และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งหน่วยงานภายนอกด้วย เพราะหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายนี้ส่วนใหญ่จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับเกือบทุกหน่วยงานในองค์กรและหน่วยงานภายนอกที่ควบคุมดูแล CAT ทั้งกระทรวงการคลัง กระทรวง ICT และผู้ประเมิน เช่น บ.ทริส เป็นต้น   

********************************

1) ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งความเชี่ยวชาญพิเศษ

         เริ่มเข้ารับราชการครั้งแรก ที่กรมไปรษณีย์โทรเลข เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2519 ปี ในตำแหน่ง ช่างตรี ภายหลังจากบางส่วนของกรมไปรษณีย์โทรเลขได้แยกออกมาเป็นการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) จึงย้ายมาที่ประจำที่กองโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (ทศ.) เมื่อ ปี พ.ศ.2520 เป็นต้นมา        

          พ.ศ. 2520 - 2539  ปฏิบัติงานที่กองโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (ทศ.) ในเกือบทุกหน้าที่ ตั้งแต่พนักงานสลับสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ช่างประจำแผนกติดตั้งและบำรุงรักษา ที่รับผิดชอบในงานติดตั้งและควบคุมวงจรโทรศัพท์พิเศษ (Hot Line) สำหรับแขกพิเศษของรัฐบาล รวมทั้งควบคุมวงจรถ่ายทอดเสียงระหว่างประเทศในการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ  งานประสานงานกับต่างประเทศและผู้ให้บริการในประเทศ ในการเปิดวงจรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ แลเปิดบริการเสริมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานและควบคุมการให้บริการวงจร International Roaming (IR)

          พ.ศ. 2540 - 2546 เมื่อ กสท. ได้ทำการติดตั้งชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 2 ที่ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรีแล้วเสร็จ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าที่ทำการชุมสาย                 โทรศัพท์ระหว่างประเทศ 2 (นนทบุรี) (หนท.ระดับ 8) กอง ทศ.

          พ.ศ. 2547 - 2551 ภายหลังการแปรรูปองค์กร จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) มาเป็น บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ CAT ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู่ช่วยผู้จัดการฝ่าย (ชฝ.ระดับ 9) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (คป.) สายงานปฏิบัติการ (ป)

          พ.ศ. 2552 - 2559 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย (ระดับ 10) ฝ่ายบริหารคุณภาพ (ภก.) สายงานกลยุทธ์องค์กร (ก) และผู้จัดการฝ่าย (ระดับ 10) ฝ่ายพัฒนาและประเมินผลองค์กร (พก.) สายงานกลยุทธ์องค์กร (ก) ตามลำดับ

 

          ในเรื่องความชี่ยวชาญพิเศษ  เนื่องจากปฏิบัติงานที่กองโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (ทศ.) มาเป็นระยะเวลานาน จึงมีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบสัญญาณ (Signalling) ทื่ใช้ติดต่อกันระหว่างขุมสายระหว่างประเทศ และชุมสายในประเทศ ตลอดจนเรื่อง Quality of Service และเรื่องกระบวนการลักลอบใช้บริการในรูปแบบต่างๆ (Fraud)        

           นอกจากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของ กสท ไปประชุมกับ Carrier ต่างประเทศ และผู้ให้บริการในประเทศ ทั้งในเรื่อง Signalling , Quality of Service และ Fraud  รวมทั้งการเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายวิชา Signalling ,  International Roaming (IR) และ เทคนิคการลักลอบใช้บริการในรูปแบบต่างๆ (Fraud) ที่กองฝึกอบรม และหน่วยงานภายนอกด้วย

            

2) ความภาคภูมิใจ และความประทับใจในการทำงานกับ CAT

 

     ผลงานที่ภาคภูมิใจ ในการทำงานกับ CAT ประกอบด้วย

          - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9000) เข้ามาบริหารจัดการกระบวนการให้บริการหลักของ กสท ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีคุณภาพสม่ำเสมอ โดยเริ่มต้นจากกลุ่มบริการสื่อสารข้อมูล เมื่อปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา

          - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการริเริ่มให้ กสท ประกาศให้ปี พ.ศ.2552  เป็นการเริ่มต้นของ “ปีแห่งคุณภาพบริการ” (CAT Quality Year) โดยมีวัตถุประสงค์ในการการรณรงค์ให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านบริการลูกค้า มีความตระหนักและเน้นการให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของการให้บริการ โดยเริ่ม Kick off ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา

          - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการ การให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศของ กสท

จนทำให้ กสท ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2553 ประเภทการให้บริการดีเด่น  จากบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบเรียกตรงอัตโนมัติ CAT 001

          - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการริเริ่มจัดงาน CAT DAY โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคม ตลอดจนคุณภาพการให้บริการของ กสท และส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความสามัคคี และการมีส่วนร่วมให้กับบุคคลากรทุกระดับภายในองค์กร โดยเริ่มจัดงานครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2552

          - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการริเริ่มจัดประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการให้บริการ  เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้ผู้ฏิบัติงานด้านเทคนิค ที่ได้ดำเนินการตามแนวทางของระบบบริหารคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแข่งขันทักษะความสามารถด้านเทคนิค ของหน่วยงานด้านปฏิบัติการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานด้านช่าง ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกันทั่งทั้งองค์กร  ระหว่างปี พ.ศ.2552 – 2555

          - ประธานคณะทำงานจัดแสดงนิทรรศการ อาคาร CAT Discovery Center หรือ CAT Museum และคณะทำงาน  CAT Discovery Center (รอง บ. เป็นประธาน) ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะเสร็จในปลายปีนี้

          - ประธานชมรม CAT PT Club (ชมรมศิษย์เก่า รร.การไปรษณีย์และโทรคนนาคม สาขาโทรคมนาคม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม และที่ผ่านมาศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆเป็นประจำทุกๆปี

          จากผลงานที่ได้กล่าวข้างต้น ทำให้เกิดความรู้สึกที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานแก่ CAT ที่เป็นรูปกระทำมากที่สุด ถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้แต่ตัวเราเองก็อดแอบภาคภูมิใจไม่ได้ 

 

     ในส่วนของความประทับใจในการทำงานกับ CAT นั้น เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการดำรงชีวิตในขณะทำงานนั้น มีความประทับใจมากที่สุด โดยที่ผ่านมารุ่นพี่ๆจะคอยให้คำแนะนำรุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นในเวลางานหรือนอกเวลางาน ในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม สอนให้รู้จักสัมมาคารวะผู้ใหญ่หรือรุ่นพี่ ตลอดจนการทำตนที่แบบอย่างที่ดี รวมทั้งการประทับใจกับองค์กรนี้ เนื่องจากองค์กรนี้ได้ให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกับเราอย่างที่ไม่เคยคาดหวังมาก่อน จากการเริ่มทำงานที่ตอนนั้นไม่มีสมบัติอะไรติดตัวมาเลย จนถึงวันเกษียณอายุการทำงาน องค์กรนี้ได้ตอบแทนโดยให้ทุกอย่างที่จะสามารถให้การดำรงชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่ลำบาก หรือไปรบกวนผู้อื่น จนชีวิตจะสิ้นสุด ดังนั้นจึงต้องขอขอบพระคุณทั้ง 3 ชื่อ ต่อไปนี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลข การสื่อสารแห่งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอบคุณมากครับ  

3) ท่านมีแนวทาง วิธีคิด และเทคนิคเคล็ดลับในการปฎิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานประสบความ         สำเร็จอย่างไร

 

         ในการปฏิบัติงานเกือบทุกๆครั้ง จะเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายของการทำงานก่อน นั่นคือการกำหนดสิ่งที่จะเดินหน้าให้ไปถึง จากนั้นจึงหาวิธีการหรือการกำหนดแนวทางที่ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (หรือกระบวนการ) แต่ทั้งนี้ต้องมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้ แม้จะมีปัญหาอุปสรรคมีขวางหน้า ก็จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ทั้งด้วยตนเองหรือประสานกับผู้อื่นให้เข้ามาช่วยก็ได้ และเมื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้แล้ว ยังที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายมีความยั่งยืนตลอดไป

         ดังเช่นการนำระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) เข้ามาใช้ในองค์กรนี้ ซึ่งได้มีกำหนดไว้แน่ชัดแล้วว่าจะนำไปใช้กับกลุ่มบริการหลัก ซึ่งได้แก่ กลุ่มบริการสื่อสารข้อมูล กลุ่มบริการโทรศัพท์ กลุ่มบริการสื่อสารไร้สาย และกลุ่มโครงข่าย ที่ระหว่างดำเนินการมีปัญหาอุปสรรคมากมายแต่ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานที่เกี่ยวข้องจึงทำให้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง และยังจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้แล้ว

4) ในการทำงานของท่าน สิ่งที่ท้าทาย และทำให้ท่านรู้สึกหนักใจมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด

 

         สิ่งที่ท้าทายและทำให้รู้สึกหนักใจ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการนำความคิดหรืองานที่ได้รับมอบหมายงานไปสู่การปฏิบัติ และจะต้องดำเนินการในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งบางครั้งที่จะต้องมาทำความเข้าใจหรือจะต้องอธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถึงเหตุผลที่ต้องทำเช่นนี้  ตลอดจนการโน้มน้าวให้ผู้ที่จะต้องปฎิบัติดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด โดยปราศจากความผิดพลาด ทั้งนี้เนื่องจากงานบางอย่างผู้ปฏิบัติยังไม่มีทักษะหรือเป็นสิ่งที่จะต้องเริ่มทำเป็นครั้งแรก ไม่มีตัวแบบหรือแนวทางการปฏิบัติมาก่อน ทำให้เกิดความไม่แน่ใจในขั้นตอนการปฏิบัติ  เช่น ช่วงที่ สคร.นำระบบ SEPA เข้ามาประเมินการดำเนินงานของ CAT โดยได้กำหนดกรอบเวลาของการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่ง พก.จะต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานของ CAT ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจ ถึงวิธีการหรือขั้นตอนที่ถูกต้อง แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีด้วยการพูดจาและการประสานงานที่ดีของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนสามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่ สคร.กำหนด ดังนั้นงานทุกอย่างจะสำเร็จลงได้นอกเหนือจากระเบียบวิธีปฏิบัติแล้ว การสื่อสาร การทำความเข้าใจ และการประสานงานที่ดี เป็นตัวแปรหนึ่งที่สำคัญอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเหมือนกัน

 

5) ท่านมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับ CAT และพนักงานที่จะมาปฎิบัติหน้าที่ในงานอะไรบ้าง

         ผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่นี้ ก่อนอื่นจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองก่อนว่า จะสามารถปฏิบัติงานนี้ได้ ทั้งนี้จะต้องศึกษาให้เข้าใจในงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างถ่องแท้ รวมทั้งคิดที่นำนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาและปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา ซึ่งสิ่งนั้นคือการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำไปถ่ายทอดหรือสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมั่นใจ และทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความมั่นใจในตัวเรา นอกจากนั้นต้องทำตัวเป็นตัวแบบที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องของความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงระเบียบวินัยขององค์กรด้วย ตลอดจนการหาโอกาสสอนงานหรือให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อคราวจำเป็น  และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งหน่วยงานภายนอกด้วย เพราะหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายนี้ส่วนใหญ่จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับเกือบทุกหน่วยงานในองค์กรและหน่วยงานภายนอกที่ควบคุมดูแล CAT ทั้งกระทรวงการคลัง กระทรวง ICT และผู้ประเมิน เช่น บ.ทริส เป็นต้น   

********************************