นายอาริยะ อรุณมาศ

schedule 23/01/2017 15:49:09 label Brain Bank 2559

ถอดเก็บความรู้ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ สายงาน (ก)
นายอาริยะ  อรุณมาศ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

1)     ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งความเชี่ยวชาญพิเศษ

เริ่มแรกเข้าทำงานที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2523 ในตำแหน่งเศรษฐกรระดับ 3 สังกัดกองประมวลผล มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สำหรับผู้บริหารใช้ในการวางแผนบริหารงาน และตัดสินใจในการดำเนินงานขององค์กร

ต่อมา ได้มาปฏิบัติงานในสังกัด กองนโยบายและแผนวิสาหกิจ กองนโยบายและแผน ซึ่งรับผิดชอบในการวางแผนรวมขององค์กร และภายหลังการแปรรูปองค์กรจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย มาเป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ สายงานกลยุทธ์องค์กร ระยะเวลา 2 ปี และได้รับการโอนย้ายมาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สายงายกลยุทธ์องค์กร จนเกษียณอายุการทำงานในตำแหน่งนี้

ความเชี่ยวชาญพิเศษ เนื่องจากตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนกระทั่งถึงเกษียณอายุการทำงาน ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนธุรกิจขององค์กร ตลอดชีวิตการทำงานทั้ง 36 ปี จึงมีความชำนาญเชี่ยวชาญในการวางแผน และติดตามประเมินผล การจัดทำแผนธุรกิจขององค์กรเป็นอย่างดี โดยช่วงหลังได้มาปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประมาณ 10 ปี ก็มีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมในส่วนของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในภาพรวมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม เพิ่มขึ้น

 

2)     ความภาคภูมิใจ และความประทับใจในการทำงานกับ CAT

รู้สึกมีความประทับใจและภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของ CAT ตั้งแต่ยุคที่เป็นการสื่อสารแห่งประเทศไทย จนกระทั่งมาถึงยุค บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้มองเห็นองค์กรมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ

นอกจากนี้ CAT ยังได้ให้ชีวิตการทำงานที่มั่นคง มีเงินเดือน สวัสดิการที่ดี และยังให้โอกาสพัฒนาตนเอง ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ จนได้รับความสำเร็จในหน้าที่จนมาถึงปัจจุบันนี้

3)     ท่านมีแนวทาง วิธีคิด และเทคนิคเคล็ดลับในการปฎิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จอย่างไร

ในช่วงชีวิตการทำงาน เป็นธรรมดาที่ทุกคนจะได้เจอกับผลสำเร็จในการทำงาน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานที่จะประสงความสำเร็จได้ จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน มีการติดตามผลที่ดี เมื่อมีปัญหา/อุปสรรค ก็ต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ได้ โดยพยายามทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับองค์กรต่อไป

 

4)     ในการทำงานของท่าน สิ่งที่ท้าทาย และทำให้ท่านรู้สึกหนักใจมีอะไรบ้าง

เพราะเหตุใด

สิ่งที่ท้าทายและรู้สึกหนักใจในการทำงาน คือ ทำอย่างไรจึงจะปฏิบัติงานได้ตามความมุ่งหวังของ CAT ในแต่ละช่วงของหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม ก็ได้พยายามปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ ตามความรู้ ความสามารถ และทักษะ ที่มีอยู่ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด โดยมีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย/แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทั้งในระดับฝ่าย สายงาน และองค์กรในภาพรวม ซึ่งจะต้องมีทีมงาน และการประสานงานที่ดีด้วย

สำหรับ เคล็ดคลับในการดำเนินงานก็คือ ต้องมีศิลปะในการบริหารจัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวอย่างสมดุล ก็จะสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 

5)     ท่านมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับ CAT และพนักงานที่จะมาปฎิบัติหน้าที่

ในงานอะไรบ้าง

ในการปฏิบัติงาน เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการให้ CAT มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แล้วองค์กรจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมายังเรา ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในการทำงาน เงินเดือน และสวัสสดิการต่างๆ

ดังนั้น พนักงานทุกท่านที่กำลังปฏิบัติงานอยู่จะต้องร่วมแรง ร่วมใจกันปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดถือตามนโยบายของรัฐ โดยมีแผนงาน กลยุทธ์ และการบริหารจัดการที่ดี นอกจากนี้ พนักงานจะต้องมีความรัก สามัคคี ก็จะเป็นแรงผลักดันให้ CAT มีคามเจริญมั่นคงตลอดไป