สรุปผลการสำรวจการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2559 (CAT KM Survey)

ไฟล์ PDF สรุปผลการสำรวจการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2559 (CAT KM Survey)
สรุปผลการสำรวจการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2559 (CAT KM Survey)