การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 การจัดทำ Knowledge Map และทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ บริการโครงข่ายระหว่างประเทศ

schedule 12/06/2017 20:16:57 label จัดอบรม

เมื่อ 2560 มีการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 การจัดทำ Knowledge Map และทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ บริการโครงข่ายระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม Team Work 2 โดยมี ผู้เแทนข้าร่วมประชุม จากสายงานโครงข่าย สายงานการตลาดและการขาย และ ผู้แทน พบ. เข้าร่วมประชุม  และมี คุณธีระยุทธ์ ศักดิ์วิลาสตระกูล ชจญ.(ปข) เป็นธระธานที่ประชุม และมี รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง และ ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท เป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำแนะนำในการทำ Knowledge Map